Bhutan Haven Resort

Special Package

ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน ฮาเว่น ทัวร์ภูฏาน รีสอร์ทภูฏาน

สัมผัสประเทศภูฏานดินแดนสุดไกลโพ้นในฉายาดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน

บริษัท Haven Resort ขอเชิญท่านสัมผัสดินแดนสุดไกลโพ้นประเทศภูฏาน ซึ่งมีฉายาว่าเป็นดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า และสิ่งมหัศจรรย์ทางระบบนิเวศน์แห่งหนึ่งของโลก เป็นดินแดนเล็ก ๆ อันเงียบสงบตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาของเทือกเขาหิมาลัยรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้แล้ววัฒนธรรมประเพณีของชาวภูฏานนั้น ได้สะท้อนถึงความเชื่อตามหลัก พุทธศาสนา ทำให้ชาวภูฏานใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีความอ่อนโยน มีเมตตา มีน้ำใจและรักสงบ ซึ่งสามารถพบได้จากผู้คนในประเทศนี้ เงินทองหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชาวภูฏาน หากแต่ความสุขมวลรวมประชาชาติ และการดำเนินชีวิตของชาวภูฎานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งคุณสามารถสัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรม ซึ่งถือเป็นสววรค์บนดินได้ในการเดิน ทางครั้งนี้

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ-ภูฏาน ( Bangkok –Bhutan /Paro)

04:00 น.   นัดพบนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4 ประตูที่ 10 เคาร์เตอร์ W โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก เรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
06:50 น.   เหินฟ้าสู่ประเทศภูฏานโดยสายการบิน ดรุ๊กแอร์ เที่ยวบินที่ KB…… โดยเครื่องแวะจอดรับส่งผู้โดยสารที่เมืองโกวาฮาตี (ประเทศอินเดีย) ประมาณ 45 นาที ซึ่งผู้โดยสารไม่ต้องลงจากเครื่อง
10:15 น.   เดินทางถึงสนามบินพาโร เมืองพาโร (Paro) เมืองท่าของประเทศภูฎาน ที่ระดับความสูง 2,280 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามบินแห่งเดียวของประเทศ ใช้รองรับสายการบินดรุ๊กแอร์สายการบินแห่งชาติ และเป็นสายการบินเดียว ของประเทศเช่นกัน หลังจากผ่านพิธีการเข้าประเทศ ท่านจะพบกับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่โรงแรมฮาเว่น พาโ รอให้การต้อนรับที่สนามบิน (เวลาประเทศภูฏาน ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางเข้าที่พัก Haven Paro เพื่อพักผ่อน และรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพ อันสวยงามของประเทศภูฏาน และท่านจะตื่นตาตื่นใจสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบ และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภูฏาน ที่ท่านจะได้พบเห็นตลอดสองข้างทาง
13:00 น.   นำท่านชม พาโร รินปุงซอง มีความหมายว่า “ป้อมเนินอัญมณี” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2189 สถาปัตยกรรมสไตล์ภูฏานวางตัวโดดเด่นอย่างงดงามอยู่บนเนินเขา ภายนอกจะเห็นสะพานไม ้ข้ามลำน้ำพาโรสู่ตัวซองอันงามสง่า เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในพาโร และเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูด เรื่อง Little Buddha หรือชม Drugyel Dzong ซึ่งเป็นป้อมปราการเก่าแก่ ตั้งอยู่บนยอดเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของพาโร สร้างราว ค.ศ.1649 ใช้เป็นป้อมหน้าด่าน ต่อสู้ผู้รุกรานจากทิเบต ในช่วงวันที่ท้องฟ้าโปร่งใส สามารถมองเห็นเทือกเขา Chomolhari ที่มีความสูงถึง 7,315 เมตรจากระดับน้ำทะเล

จากนั้น นำท่านชมวัดวัดคิชุ ลากัง(Kyichum Lhakhang) สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ทิเบต ซึ่งมีพระนามว่า ท่านซองเตน เกมโป (Songtsen Gampo) เพื่อตรึงเท้าซ้าย นางยักษ์ตนหนึ่ง ที่นอนทอดร่างปิดทับประเทศทิเบต และเทือกเขาหิมาลัยไว้ เพราะปีศาจต้องการขัดขวางมิให้พุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามาสู่ภูฏาน พระเจ้าซองเตน จึงสร้างวัดจำนวน 108 แห่ง เพื่อตรึงร่างนางยักษ์ ไม่ให้มีฤทธิ์กำเริบเสิบสาน โดยจุดที่สร้างวัดคิชู ที่เมืองพาโร เป็นเท้าซ้ายของยักษ์ (อีกวัดหนึ่งในภูฏาน อยู่ที่เมืองบุมทัง สร้างตรงเข่าซ้าย ของยักษ์) ซึ่งวิหารนี้ ปูพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่ ตรงบริเวณเบื้องหน้าพระประธาน มีรอยบุ๋มลึก เนื่องจากมีผู้แสวงบุญมายืน และก้มลงกราบพระแบบ “อัษฎางคประดิษฐ์” (ร่างกายแตะพื้น 8จุด) ซ้ำๆ กันเป็นเวลานับพันปี โดยวัดนี้เป็นหนึ่งในสองวัดที่เก่าแก่ที่สุด ของประเทศภูฏาน
18:00 น.   เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก Haven Paro พร้อมรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง พาโร-พูนาคา (Paro–-Punakha)

07:00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08:00 น.   นำท่านออกเดินทางสู่เมืองพูนาคา (Punakha) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านสามารถชมทิวทัศน์ของภูเขาสูง สลับกับแม่น้ำ ลำธารน้อยใหญ่ ที่ใสสะอาดตามข้างทาง แวะจุดที่สูงที่สุดบนเส้นทางนี้ ที่ ดอร์ ชูลา (Dorchula Plass) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นจุดชมวิวที่ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปและชมวิว เนื่องจากจุดนี้เป็นจุดที่สามารถยืนชม เทือกเขาหิมาลัยได้แบบกระจ่างตาที่สุด โดยเฉพาะในวันที่อากาศสดใส และฟ้าเปิด ณ ที่นี้สถูป 108 องค์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2546 โดยสมเด็จพระราชินีอาชี โดร์จี วังโม วังชุก เพื่อเป็นสถูปแห่งความเป็นสิริมงคล และสันติสุขของแผ่นดิน
12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน Chimmi Lhakhang Restaurant
13:00 น.   นำท่านเข้าชม ซ็อง (Punakha Dzong) ความหมายตามชื่อคือ “พระราชวังแห่งความสุข”สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1637 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ปัจจุบันเป็นที่ประทับฤดูหนาว ของพระสังฆราช เนื่องจากพูนาคา มีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป ด้วยเหตุที่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเพียง 1,468 เมตร เท่านั้นเมื่อเทียบกับเมืองอื่นๆ ที่นี่จึงมีอากาศอบอุ่นกว่าในช่วงฤดูหนาว ด้านหน้าของพูนาคาซอง โดยตั้งอยู่ระหว่าง แม่น้ำโพ (Po Chu) และแม่น้ำโม (Mo Chu) ซึ่งหมายถึง แม่น้ำพ่อและแม่น้ำแม่ ไหลมาบรรจบกันพอดี
15:00 น.   หลังจากนั้น แวะเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนภูฏาน ชื่อ Naghven Pelri Skill Training Center ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระราชินี Ashi Tshering Pem Wangchilk ทรงก่อตั้งขึ้นมา เพื่อช่วยฝึกอาชีพให้เยาวชน ที่อยู่ในเมืองชนบท ห่างไกล ท่านสามารถชมงานหัตถกรรมของภูฏาน และซื้อของที่ระลึกได้จากที่นี่
18:00 น.   เดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมท้องถิ่น ในเมืองพูนาคา พร้อมรับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง ทิมพู – พาโร ( Thimphu - PARO)

07:00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08:00 น.   ออกเดินทางเพื่อไปยังเมืองทิมพู (Thimphu) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศภูฏาน โดยเมืองทิมพูเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลก ที่ไม่ใช้สัญญาณไฟจราจร ท่านจะรู้สึกได้ถึง การผสมผสานอย่างลงตัว ของประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย โดยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน และวัฒนธรรมการแต่งกาย ตลอดจนมิตรไมตรีจิตของผู้คน โดยชาวภูฏานส่วนใหญ่ จะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติ ผู้ชายจะแต่งชุดที่เรียกว่า โก (Kho) ส่วนผู้หญิงจะแต่งชุด ที่เรียกว่า กีร่า (Kira)
10:00 น.   พาท่านเข้าชม สถูปแห่งความทรงจำ (National Memorial Chorten) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จิ วังชุก หรือเดินชมตลาดยามเช้า ตลาดพื้นเมือง (มีเฉพาะวันอาทิตย์) เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวภูฏาน และชมวัด Dechen Phrodrang ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองทิมพู
12:00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอหารท้องถิ่นในเมืองทิมพู
13:00 น.   พาท่านชม สวนสัตว์ทาคิน (Tankin Zoo) เป็นสถานอนุรักษ์สัตว์ประจำชาติภูฏาน ที่หาดูได้ยาก และพาชมทาชิโชซ็อง (Tashicho Dzong) หรือ King Jigme Palace สร้างขึ้นใหม่ในปี 1962 เป็นป้อมปราการขนาดใหญ่ ปัจจุบันป้อมปราการ แห่งนี้ ถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของกษัตริย์ สถานที่ทำการของกระทรวงต่างๆ และวัด รวมทั้งเป็นพระราชวังฤดูร้อน ของพระสังฆราช หลังจากนั้น Sightseeing ในเมือง Thimphu และเลือกซื้อของที่ระลึกในเมือง เช่น ผ้าทอภูฏาน เครื่องประดับเงิน ไม้แกะสลัก ภาพพระบฏ (Thangka) น้ำผึ้ง รวมถึง ของที่ระลึกรัฐบาล (The Government Handicraft)
18:00 น.   เดินทางเข้าที่พักโรงแรม Haven Paro รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง พาโร (Paro)

07:00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08:00 น.   เดินทางไปยัง วัดทักซัง (Taktshang) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดถ้ำเสือ(Tiger’s Nest) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูฏาน เพื่อสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศภูฏาน และยังเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวพุทธวัชรตันตระยาน ชื่อทักซังนี้มีความหมายว่า เป็นที่อยู่ของเสือ (Tiger’s Nest) ซึ่งตั้งตามตำนาน ความเชื่อเก่าของวัดแห่งนี้ที่กล่าวไว้ว่า เมื่อครั้งที่ท่านคุรุรินโปเช เข้าเผยแผ่ธรรมะ ในดินแดนแห่งนี้ ท่านได้แปลงร่างเป็นพญาครุฑขี่หลังเสือ ซึ่งเสือตัวนั้น ก็คือร่างที่แปลงมาจากภรรยาของท่าน เหาะเหินขึ้นมาจำศีลภาวนา ณ ถ้ำเล็กๆ บนหน้าผาแห่งนี้เป็นเวลากว่า 3 เดือน ต่อมาให้มีการสร้างวัด เพื่อให้พระที่มา ปฏิบัติธรรมอยู่อาศัย และสร้างต่อๆ มาถึง 13 อาคาร อาคารเหล่านี้เคยถูกไฟไหม้ หลายหน แต่ก็บูรณะขึ้นมาใหม่ ขอเชิญท่านพิสูจน์แรงศรัทธา แรงกายและแรงใจ ในการเดินขึ้น ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละท่าน) เพราะเมื่อท่านขึ้นมาถึงบริเวณก่อนถึงทางเข้าวัดแล้ว ท่านจะรู้สึกว่าคุ้มค่า แก่การเดินขึ้นมาอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินถึงอาคารวัดถ้ำเสื้อ ท่านอาจเดินขึ้นไปถึงบริเวณร้านน้ำชา (Tea House) หรือจะนั่งม้าแคระ แทนการเดินก็ได้ (กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ซึ่งไม่รวมอยู่ในแพ็คเก็จทัวร์ ต้องเสียค่าใช่จ่ายท่านละ 500NU)
16:00 น.   เดินทางเข้าสู่เมืองพาโร เพื่อ Shopping
18:00 น.   นำท่านเข้าสู่ที่พัก Haven Paro พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง พาโร-กรุงเทพฯ (Paro- –Bangkok)

06:30 น.   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
08:00 น.   ออกจากที่พักสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตั๋ว
10:30 น.   ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ โดยสายการบินดรุกแอร์
16:30 น.   เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน

 • ผู้ใหญ่ (พัก 2ท่านต่อห้อง) ราคาท่านละ 62,000 บาท
  นอกฤดูท่องเที่ยว : ธ.ค-ก.พ , มิ.ย-ส.ค)

 • ผู้ใหญ่ (พัก 2ท่านต่อห้อง) ราคาท่านละ 68,000 บาท
  (ฤดูท่องเที่ยว : มี.ค-พ.ค , ก.ย-พ.ย)

 • พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 10,000 บาท
 • กรณี เดินทางน้อยกว่า 4ท่าน จ่ายเพิ่มท่านละ 4,000 บาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตาม อัตราแลกเปลี่ยนเงิน และการปรับค่าโดยสารของบิน

  หากท่านสนใจ ท่านสามารถสอบถามหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่
  โทรศัพท์ 084-770-5588, 083-808-8035
  หรือ Email : sales@haven-bhutan.com

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าห้องพักห้องละ 2 ท่าน โดยพักที่ HAVEN RESORT หรือ โรงแรมที่ได้รับรองมาตรฐานจากรัฐบาลภูฎาน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด BKK – PARO – BKK โดยสายการบิน Druk Air
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะและค่าเข้าชมสถานที่
 • วีซ่าเพื่อเข้าประเทศ (Single Entry) USD 20ต่อคน
 • ค่า Royalty Fee ที่รัฐบาลภูฎานเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว USD 65ต่อคน/ต่อวัน
 • ค่ามักคุเทศก์ท้องถิ่นที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
 • ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลเรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว USD 10 ต่อคน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าทิปไกต์และคนขับรถ โทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าน้ำหนักของกระของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าขึ้นล่อ ในวันที่ขึ้นเขาทักซัง

การชำระเงิน

 • เมื่อท่านตกลงเดินทาง บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบิน DRUK AIR จำนวนเงิน 30,000 บาท ทันที ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน เนื่องจากดรุ๊กแอร์ ไม่ใช่ระบบการจองตั๋วล่วงหน้า แต่ใช้ระบบจอง และออกตั๋วทันทีเมื่อมีที่ว่าง
 • ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน เพื่อรัฐบาลภูฏานจะออกเอกสารวีซ่าภูฏานให้
 • วีซ่าจะออกเมื่อได้มีการโอนเงินเข้าทางรัฐบาลภูฏาน

กรณียกเลิก

จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30วันก่อนออกเดินทาง จะได้รับค่าทัวร์คืน 30% ของค่าทัวร์เต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทัวร์ โดยสิ้นเชิงหากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30วัน ก่อนออกเดินทาง ในกรณีที่ตกลงเดินทางไม่ถึง 30วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าแพ็คเก็จทัวร์เต็มจำนวน และไม่สามารถทำการ Refund ได้ในทุกกรณี

หมายเหตุ

 • ราคาตั๋วดังกล่าวจะต้องออกตั๋ว DRUK AIR ที่ประเทศภูฏานเท่านั้น ตั๋วนี้ออกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ REFUND ตั๋วได้
 • ทางรีสอร์ท จะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ เหตุผลและปัญหาทางการเมือง การหยุดงาน

เอกสารที่ใช้ในการทำวีซ่า

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ชัดเจน และมีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
 • สแกนทั้ง 2รายการอย่างละไฟล์ แล้วส่งเมล์มาที่ sales@haven-bhutan.com

สนใจติดต่อ sales@haven-bhutan.com หรือโทรศัพท์ 084-770-5588, 083-808-8035

TOUR CODE - T01: PROGRAM 5 DAYS 4 NIGHTS
WONDERFUL LAND OF THUNDER DRAGON

DAY 1 : ARRIVAL IN THE KINGDOM (PARO)

The first day flight  to Paro Airport will bring you the most spectacular view of the Himalayan Ranges.Twenty five minutes before you land into the Dragon Kingdom, you will be able to view the highest mountain range , the Mount Everest  and the other Mountains like the Mount Kanchenjunga, Mount Makalu and then later on the mountains of Bhutan like the Famous Mount Jomolhahri, Mount Jichu Drake, Mount Tshering Gang etc  and finally you reach the airport after 3 hrs 20 min flight from Bangkok.

The guide will pick up you at the airport and then proceed further on to Haven Resort, relax and have lunch at the resort.

In the afternoon, we will go to Paro Rinpung Dzong or Drugyel Dzong Drugyel Dzong. Next visit at Kyichu Lhakhang which is the oldest temple in Bhutan, believed to have been built in 659  by King Songtsen Gampo of Tibet to subdue the Demoness. Stroll around the Paro Town for shopping and Leisure. Over night at the Haven Resort.


DAY 2 : PARO – PUNAKHA

Drive to Dochula which is at 3150 m (pass). On a clear day, you can see the Himalayan Ranges. After that go to Punakha Dzong, you can see  Wandiphodrang dzong on the way.

Sighseeing at Punakha town, Visit at the Naghven Pelri Skill Training and dinner and rest at Damchen Resort or Dragon Nest Resort


DAY 3 : THIMPHU - PARO

In the morning, we have breakfast at Resort, and  drive to Thimphu, the capital city of Bhutan. Have lunch at Thimphu and go shopping, we visit the National Memorial Chorten which is an impressive monument with its golden spires shining in the sun, its bells tinkling in the wind and an endless procession of elderly people circling around it. The Memorial Chorten was built in 1974 in memory of the third King, Jigme Dorji Wangchuck. There are no mortal remains of the King inside the Chorten. There is only a photograph draped in ceremonial scarves on the ground floor. The ceilings of the small porches that grace all four sides of the Chorten are painted on the south with the mandala of the Buddha Ratnasambhava, on the west with that of Hayagriya, on the north with the mandala of Phurba and on the east with that of Vajrasattava. The Memorial Chorten is an excellent introduction to Trantic Buddhism.

After that we visit Dechen Phrodrang, Visit at the Taknkin Zoo and Tashicho Dzong. and then have dinner, overnight at Haven Paro.


DAY 4 TAKTSHANG EXCURSION

Have early breakfast at Haven Resort and then drive to Paro Taktshang or the Tigers Nest. It is perched on a cliff 900m above the floor of the Paro Valley.As believed by the Bhutanese the Guru Rinpoche, a very famous Buddhist Saint, had come to this area on the back of a flying tigress and meditated there and subdued the Demons. This is in fact a very holy place for pilgrimage in Bhutan. After that, go shopping at Paro town and  haven dinner / stay at Haven Resort.


DAY 5 AIRPORT FOR DEPARTURE FROM BHUTAN – BANGKOK

06:30 a.m.   Have breakfast at Haven Resort
08:00 a.m.   Check out from resort and go to Paro airport for check in ticket
11:30 a.m.   Departure from Paro aiport to Bangkok by Druk Air
05:00 p.m.   Reach to Bangkok safely

* Wishing you a safe journey back with fond memories of bhutan!!!


PRICE PER PERSON: 4N5D / QUOTATION IN THAI BAHT

Tour package per person: (Adult  for twin sharing)

Thb. 62,000 for low season
Dec – Feb, June – Aug.

Thb. 68,000 for high season
Mar – May, Sept – Nov.

* For Single, the traveller has to pay extra Thb. 10,000
* Rates can change without prior notice, upon air fare and currency rate exchange.

Payment

 • The payment should be made within 30 days (for low season) & 60 days (for high season) prior travelling in order to get the visa from Bhutan government.
 • Cancellation made within 15 days prior to travelling date, refund will be paid 30% of package value.
 • Cancellation less than 15 days prior to travelling date, this package is non- refundable.

PRICE INCLUDING:

 • Accommodation for twin sharing basis
 • Meals
 • Sightseeing & entrance fees
 • Transportation for this tour package
 • English Speaking Guide
 • Government royalty  fee
 • International air ticket Bangkok - Paro - Bangkok by Druk Air
 • Visa Fees
 • FIT Surcharge

PRICE EXCLUDE:

 • Personal expenses i.e tabled drinks
 • Expenses occurred due to unavoidable events i.e road wrecks, flight delays cancelled
 • Travel Insurance
 • The cost for luggage weight over than 20 kgs

DOCUMENT FOR VISA APPROVAL

 • Passport has validity more than 6 months
 • 1 pc of Photograph  size 2"

REMARKS:

The company will not be responsible for travellers who have the illegal things in their possession, illegal documents, bad behavior, natural disaster , political problem, striking, and flight cancellation.

For any further information or booking, please contact Miss Aroonthip, our reservation at

Email sales@haven-bhutan.com or Tel: 084-770-5588, 083-808-8035


© Haven Resort Bhutan 2013